Venus Transit in Virgo

Venus Transit in Virgo

03 November, 2023

(Friday)

to

29 November, 2023

(Wednesday)